Voorwaarden en bepalingen

1. Door het via deze website aanschaffen van een of meerdere Modulen, verklaart de student de Studiegids, de Privacy verklaring, de Voorwaarden en bepalingen en de Klachtenprocedure van de STHEAN gelezen te hebben en akkoord te gaan met hun inhoud.
2. Terugbetaling van een of meerdere via deze website of anderszins (bedrag overgemaakt naar bankrekening) aangeschafte modulen is onder geen enkele omstandigheid mogelijk.
3.  De student koopt losse modulen. De Sthean is daarom op geen enkel moment gehouden het curriculum in zijn geheel aan te bieden, noch verplicht zij zich tot het op zekere datum aanbieden van één of meerdere van haar modulen. Ook staat het de STHEAN vrij te besluiten in welke vorm (Online video lessen vergezeld van Zoom lessen, dan wel enkel Zoom lessen) zij een module op zeker moment aan huidige en/of toekomstige studenten aanbiedt.
4. De student verplicht zich tot geheimhouding van tijdens Online Video Lessen én Zoom Lessen besproken materiaal, zowel waar het didachtisch materiaal van de STHEAN betreft als persoonlijke gegevens die tijdens de Zoom groepslessen door medestudenten of de leraar met de groep gedeeld worden.
5. Het copyright van tijdens Zoom lessen of als .pdf dan wel videolessen op de website verstrekt lesmateriaal berust ten alle tijden bij de STHEAN. Video lessen op de website zijn vergrendeld door middel van electronische codering en voorzien van een watermerk. Dit watermerk bestaat uit:1.
1. de naam van de student
2. het IP adres van de student
3. het email adres van de student
Deze gegevens verschijnen enkel op het scherm van de student tijdens het afspelen van de video´s en zijn (in klein formaat) aangebracht om illegaal kopiëren van video materiaal middels filmopname tegen te gaan. Aangezien de producent van de software die dit watermerk mogelijk maakt niet beschikt over deze gegevens (doordat ze enkel zichtbaar worden bij het afspelen van de video door de student en dus op zijn eigen computerscherm) en ook de STHEAN naam en adres van de student (de STHEAN beschikt niet over het IP adres van de student) niet aan derden verstrekt – behoudens de in de Privacy verklaring gespecificeerde gevallen –  betekent het watermerk dat tijdens het afspelen van de Online video´s op het scherm van de student zichtbaar wordt geen schending van de bepalingen zoals vastgelegd in de GDPR (General Data Protection Regulation), in Nederland beter bekend als de A.V.G.
Mocht de student desalniettemin overgaan tot het filmen en vervolgens verspreiden – of opdracht geven tot zulks op welke wijze en in welke vorm dan ook – van de op deze website door de STHEAN aan de student aangeboden video´s, dan begrijpt hij/zij dat hij/zij daarmee een onrechtmatige handeling verricht en zich blootstelt aan juridische maatregelen door de STHEAN tegen zijn/haar persoon.
6. De STHEAN hanteert een ethische code waaraan iedere student, verplicht is zich te houden. De beroepscode van de Astrologische Vakvereniging Nederland is hierbij de leidraad https://www.avn-astrologie.nl/vereniging/bestuur/beroepscode/  Van studenten wordt verwacht dat ze in de geest van deze ethische code handelen in hun omgang met cliënten alsook met de astrologie als discipline.