Privacy Verklaring

Privacyverklaring
De School voor Therapeutische Evolutionaire Astrologie Nederland (hierna: STHEAN) is een door de A.V.N. (Astrologische Vakvereniging Nederland) erkende opleiding
* Contact: michaeldebaker896@gmail.com
Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende website:
* sthean.net (Digitale Leeromgeving van de STHEAN)
De STHEAN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring
Contactgegevens functionaris gegevensbescherming
Hr. M. De Baker
E-mail: michaeldebaker896@gmail.com
Algemeen
Jouw privacy is belangrijk voor de STHEAN. Tijdens de opleiding en bij het bezoeken van onze website worden jouw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij verwerken, hoe lang wij ze bewaren en wat wij doen om ze te beschermen.
Algemene persoonsgegevens die wij kunnen verwerken
De STHEAN verwerkt persoonsgegevens doordat personen gebruik maken van onze diensten en/of omdat ze deze gegevens zelf aan ons verstrekken.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Voor- en achternaam
* E-mailadres
* Studieresultaten
*(in het geval van Klarna Achteraf Betalen) bestellings- en contactgegevens
Grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) waarop dit is gebaseerd
De STHEAN heeft het recht persoonsgegevens te verwerken op basis van 3 van de 6 grondslagen van de A.V.G. zoals deze vermeld staan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
* Toestemming van de betrokken persoon
* De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
* De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
Het gerechtvaardigd belang is dat het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten van de STHEAN: zonder deze persoonsgegevens kunnen wij de opdracht die jij ons gegeven hebt niet uitvoeren.
Bijzondere persoonsgegevens
De STHEANverwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (geloof, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid) en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over kwetsbare personen zoals kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze hiervoor toestemming hebben van hun ouders of voogd. De STHEAN kan echter niet controleren of een bezoeker van onze website jonger is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via michaeldebaker896@gmail.com zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.
Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
De STHEAN  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Dienstverlening door de STHEAN
* Contact opnemen naar aanleiding van een verzoek daartoe via de website of anderszins
* Persoonlijke evaluatie van studieresultaten
* Facturen verzenden
* Informatie verzenden over onze diensten en producten
* Verzending van e-books of promotiematerialen
* Het bijhouden van studieresultaten
*het faciliteren van Klarna betalingen
Geen toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens
Wanneer je het contactformulier op onze website gebruikt of je langs andere weg aanmeldt voor de STHEAN opleiding ga je automatisch akkoord met het door de STHEAN  verwerken van de persoonsgegevens die je zelf hebt ingevuld en de gegevens die door de website worden verzameld. Wil je dit niet, dan kun je geen gebruik maken van de door de STHEAN aangeboden opleiding. Wanneer je geen toestemming geeft tot het door De STHEAN verwerken van je persoonsgegevens, dan kunnen wij onze dienstverlening niet uitvoeren.
Delen van persoonsgegevens met derden
* Bij aankoop via deze website van een of meerdere modulen (sthean.net) heeft de hostingprovider InMotion hosting toegang tot bepaalde algemene persoonsgegevens. InMotion hosting is een Amerikaans bedrijf dat volledig voldoet aan de Europese wetgeving General Data Protection Regulation (GDPR). Lees hiervoor het privacybeleid van InMotion hosting
https://www.inmotionhosting.com/privacy-policy
* De STHEAN deelt jouw factuurgegevens met een extern administratiekantoor. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst gesloten met dit kantoor.
* Om Klarna Achteraf Betalen mogelijk te maken, draagt de STHEAN enkele van je persoonlijke gegegevens over aan Klarna. Deze gegevens betreffen de door jou gedane bestelling en je contactgegevens. Klarna heeft deze gegevens nodig om te kunnen beslissen of je in aanmerking komt voor de door haar aangeboden betalingswijze en om deze voor je te faciliteren. Algemene informatie over Klarna vind je hier.
https://www.klarna.com/nl/
Jouw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens en het in hun Privacy Statement beschrevene. 
https://www.klarna.com/nl/privacy-statement/ 
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
De STHEAN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
* Studentenadministratie: personalia, adres, contactgegevens, studievorderingen: tot maximaal 1 jaar na het behalen van het diploma 1. algemeen evolutionair astroloog 2. Therapeutisch evolutionair astroloog
* In het kader van de wettelijke bewaartermijn financiële administratie: 7 jaar.
Delen van je persoonsgegevens met derden
De STHEAN verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien
* er sprake is van een verzoek tot dataportabilitieit, d.w.z. wanneer je de STHEAN verzoekt de gegevens over te dragen aan bijvoorbeeld een andere astrologie opleiding van jouw keuze. In het geval van een dergelijk verzoek, is de STHEAN gehouden de gegevens aan bedoelde derde over te dragen in een hanteerbaar, algemeen  gebruikt bestand (i.e. Word, of Excel).
* zij de gegevens nodig heeft om te voldoen aan een wettelijke verplichting (i.e. haar belastingplicht).
Rechten van de cliënt m.b.t. door hem/haar verstrekte persoonsgegevens
Wanneer je bovengenoemde persoonsgegevens aan de STHEAN hebt verstrekt, kun je ten alle tijden bij  de STHEAN een verzoek indienen tot het uitoefenen van jouw rechten m.b.t. de door jou verstrekte gegevens. Deze rechten zijn:
* het recht op de hoogte te blijven van wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Aan dit recht is reeds tegemoetgekomen in deze Privacy Verklaring, maar je hebt niettemin het recht de STHEAN om verdere opheldering dan wel toelichting te vragen. De STHEAN is gehouden deze aan je te geven.
* Het recht tot inzage in de door jou aan de STHEAN verschafte persoonsgegevens. De STHEAN zal bij het inwilligen van je verzoek toelichten welke persoonsgegevens zijn verwerkt, met welk doel dat gebeurd is en aan wie de gegevens eventueel verstrekt zijn. De STHEAN is niet verplicht je inzage te geven in aantekeningen gemaakt tijdens evaluatiegesprekken als deel van de STHEAN opleiding. Zijn deze aantekeningen opgenomen in een dossier of verstrekt aan derden, dan is de STHEAN hier wel toe verplicht.
* Het recht tot correctie van de door jou aan de STHEAN verschafte persoonsgegevens. Wanneer de gegevens feitelijk niet juist zijn, onvolledig zijn, niet/niet langer nodig zijn voor het doel waartoe ze verschaft en verzameld zijn, of wanneer de gegevens in strijd met de wet worden gebruikt dan wel het vermoeden bestaat dat hier sprake van is, heeft de cliënt het recht deze aan te passen, te verbeteren, aan te vullen, af te schermen, dan wel te verwijderen.
* Het recht op dataportabiliteit. Wanneer je besluit over te stappen naar een andere opleiding, heb je als student het recht je gegevens over te (laten) dragen naar deze derde. De STHEAN is in dat geval verplicht aan je verzoek te voldoen en de gegevens over te dragen in een hanteerbaar en veelvuldig gebruikt bestand. De STHEAN is niet verplicht bij een verzoek tot dataportabiliteit haar behandelplannen, aantekeningen, indrukken dan wel conclusies over te dragen. Het gaat bij de overdracht uitsluitend om digitale bestanden, niet om gegevens door de STHEAN op papier bewaard. De STHEAN is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en volledig overdragen van de persoonsgegevens, waarbij zij gehouden is ervoor zorg te dragen dat de gegevens bij de juiste persoon/instantie terechtkomen. Zij zal te dien einde bij deze persoon/instantie schriftelijke bevestiging (per e-mail dan wel per post) van ontvangst van de gegevens aanvragen en deze aan jou, de student, schriftelijk (per e-mail dan wel per post) op de kortst mogelijke termijn doen toekomen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering dan wel portabiliteit van je persoonsgegevens tot de STHEAN richten door het sturen van een e-mail naar michaeldebaker896@gmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, i.e. de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch altijd binnen vier weken na ontvangst, op je verzoek. De STHEAN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Gebruik van Cookies op website
De STHEAN gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website.
Hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen
De STHEAN neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op/gewist van een externe, met paswoord beveiligde harde schijf die slechts verbonden is met de PC waarop jouw gegevens binnenkomen wanneer deze opgeslagen worden. Deze harde schijf wordt bewaard in een kluis. Slechts de functionaris gegevensbescherming heeft toegang tot deze kluis, en alleen hij kent de toegangscode van de kluis. Als je desalniettemin de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van mogelijk misbruik van door jou verstrekte gegevens, neem dan contact op met de STHEAN door het sturen van een e-mail naar michaeldebaker896@gmail.co