Klachtenprocedure

In geval van een geschil tussen de STHEAN en een student wendt de student zich in eerste instantie tot de STHEAN in een poging het geschil intern op te lossen. Klachten dienen schriftelijk ingediend te worden. De STHEAN verplicht zich ertoe 24 uur na ontvangst van de klacht schriftelijk bevestiging van ontvangst aan de student mee te delen. De STHEAN verplicht zich er voorts toe de klacht binnen één week na ontvangst van de klacht met de student te bespreken, hetzij schriftelijk dan wel in een persoonlijk gesprek. In alle gevallen worden klachten binnen vier weken na ontvangst door de STHEAN afgehandeld. Mocht dit door de aard van de klacht of door overige omstandigheden niet mogelijk zijn, dan wordt dit aan de student schriftelijk kenbaar gemaakt vergezeld van een toezegging m.b.t. de termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal zijn. Klachten worden in alle gevallen vertrouwelijk behandeld en bewaard voor een periode van vijf jaar.

Geschillen die niet onderling tot een bevredigende oplossing kunnen worden gebracht, kunnen worden voorgelegd aan de commissie van beroep van de Astrologische Vakvereniging Nederland (A.V.N.). Deze geschillen dienen schriftelijk te worden gemeld bij het secretariaat van de A.V.N.: Klachtencommissie van de Astrologische Vakvereniging Nederland, A.V.N. (dhr. Carol van den Hoorn, Secretaris van de Klachtencommissie en ombudsman van de A.V.N. (mail: astrologie@carolvandenhoorn.nl ) Lidmaatschap van de A.V.N. wordt in geval van een klacht door de STHEAN geverifieerd.

De uitspraak van de klachtencommissie van de A.V.N. is bindend voor zowel de STHEAN als de student. De STHEAN verplicht zich uiterlijk binnen vier weken na uitspraak van de commissie de klacht conform de uitspraak van de A.V.N. af te handelen.